جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,976,621 8.76 11,785,971 12.56 12,837,389 13.35 12,762,740 12.97
اوراق مشارکت 27,910,070 61.49 34,431,655 36.71 35,781,729 37.21 38,809,271 39.45
سپرده بانکی 29,081,399 64.07 46,811,855 49.9 47,152,666 49.03 46,452,836 47.22
وجه نقد 683 0 72 0 109 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -15,593,898 -34.36 763,904 0.81 387,329 0.4 338,583 0.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,914,349 6.42 7,147,887 7.62 8,343,425 8.68 8,283,407 8.42