بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,174,876 6.5 3,562,655 4.39 2,362,615 2.96 1,905,949 2.41
اوراق مشارکت 16,322,978 48.81 26,447,939 32.62 26,611,943 33.39 26,552,882 33.51
سپرده بانکی 23,531,458 70.36 50,112,502 61.8 50,106,464 62.87 49,766,747 62.8
وجه نقد 696 0 393 0 48 0 50 0
سایر دارایی ها -30,218,814 -90.36 920,845 1.14 596,010 0.75 1,005,389 1.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,964,346 5.87 3,184,065 3.93 1,877,856 2.36 1,195,564 1.51