بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/07/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,221,606 6.34 2,687,629 3.48 3,659,115 4.82 4,901,880 6.62
اوراق مشارکت 17,043,978 48.67 26,737,784 34.66 27,026,092 35.64 26,363,563 35.61
سپرده بانکی 24,356,545 69.56 47,125,571 61.09 44,683,957 58.92 42,373,681 57.23
وجه نقد 757 0 1,144 0 1,947 0 50 0
سایر دارایی ها -29,458,059 -84.13 577,641 0.75 457,090 0.6 402,419 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,969,527 5.62 1,961,303 2.54 2,794,087 3.68 3,901,669 5.27