بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,261,714 7.67 9,127,264 9.69 9,666,766 10.46 9,647,906 10.57
اوراق مشارکت 27,272,838 64.1 31,162,643 33.08 32,018,115 34.65 31,381,157 34.38
سپرده بانکی 28,030,352 65.88 53,565,527 56.86 50,175,725 54.3 49,605,245 54.34
وجه نقد 741 0 2,060 0 42 0 50 0
سایر دارایی ها -16,033,591 -37.68 355,982 0.38 539,927 0.58 650,575 0.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,544,808 5.98 5,278,113 5.6 5,301,177 5.74 5,176,274 5.67