جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,520,849 9.57 14,064,212 14.09 15,262,426 15.13 16,021,532 15.74
اوراق مشارکت 28,486,780 60.31 38,562,445 38.62 39,870,251 39.53 40,152,323 39.46
سپرده بانکی 29,672,907 62.82 46,743,624 46.81 45,023,783 44.64 44,615,688 43.84
وجه نقد 652 0 102 0 33 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -15,460,071 -32.73 468,201 0.47 682,023 0.68 960,326 0.94
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,251,411 6.88 9,152,406 9.17 10,243,779 10.16 11,645,682 11.44