بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,687,077 6.85 5,125,147 6.01 5,535,801 6.18 5,931,697 6.44
اوراق مشارکت 26,864,854 68.52 29,043,981 34.07 29,559,252 32.99 30,963,010 33.59
سپرده بانکی 26,307,378 67.1 50,818,651 59.61 54,321,553 60.62 55,150,077 59.83
وجه نقد 650 0 65 0 44 0 50 0
سایر دارایی ها -16,674,473 -42.53 257,042 0.3 187,964 0.21 133,661 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,273,414 5.8 3,734,909 4.38 3,778,779 4.22 3,920,477 4.25