بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,591,684 8.15 9,859,080 10.72 10,393,758 11.26 10,374,606 11.25
اوراق مشارکت 27,635,922 62.74 33,823,264 36.77 34,977,103 37.91 33,395,027 36.22
سپرده بانکی 28,584,577 64.9 47,441,139 51.58 45,878,057 49.72 47,575,600 51.59
وجه نقد 710 0 83 0 67 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -15,781,205 -35.83 848,418 0.92 1,008,396 1.09 853,525 0.93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,682,466 6.09 5,321,152 5.79 5,538,570 6 5,572,073 6.04