بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,389,275 6.6 4,526,227 6.07 5,219,830 7.06 5,020,748 6.67
اوراق مشارکت 17,724,904 48.96 28,360,940 38.04 31,185,525 42.21 31,556,678 41.91
سپرده بانکی 24,801,914 68.5 41,237,243 55.32 37,093,873 50.2 38,331,596 50.91
وجه نقد 723 0 748 0 89 0 50 0
سایر دارایی ها -28,755,752 -79.42 419,860 0.56 389,851 0.53 378,300 0.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,087,972 5.77 3,504,481 4.7 4,084,474 5.53 3,969,325 5.27