بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,969,076 7.22 7,053,185 7.49 8,758,121 9.17 9,229,915 9.71
اوراق مشارکت 27,063,248 65.79 30,137,597 32.01 30,336,345 31.76 30,371,239 31.94
سپرده بانکی 27,377,885 66.55 56,797,232 60.32 56,296,911 58.93 55,376,030 58.23
وجه نقد 773 0 2,050 0 5,952 0.01 50 0
سایر دارایی ها -16,290,548 -39.6 172,898 0.18 128,282 0.13 118,201 0.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,417,087 5.88 4,507,499 4.79 5,361,509 5.61 5,475,650 5.76