جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,159,149 10.83 8,512,422 6.88 8,389,106 6.61 9,054,459 6.95
اوراق مشارکت 31,815,848 55.92 55,418,483 44.78 55,990,753 44.13 49,919,892 38.34
سپرده بانکی 33,282,758 58.5 58,368,365 47.17 60,574,722 47.74 69,092,106 53.06
وجه نقد 8,521 0.01 7,336 0.01 10,782 0.01 50 0
واحد صندوق 117,437 0.21 754,234 0.61 1,079,680 0.85 1,628,691 1.25
گواهی سپرده کالایی 524 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -14,492,496 -25.47 692,324 0.56 831,190 0.66 507,629 0.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,104,076 7.21 6,796,514 5.49 6,811,009 5.37 7,478,922 5.74