اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین در تاریخ 1388/12/22 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٧١ ماده و ٧٨ تبصره می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی های سپردۀ بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصيات داراییهای موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه¬گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق، حسابهای بانکی، مجامع، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییر متولی صندوق
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1397/11/27 تغییرات ارزش سهام
تغییر مواد 17 و 19 اساسنامه براساس مجمع 1397/05/03
1395/01/28
تغییر ساختار صندوق و بندهای 4، 17 و 19 اساسنامه مجمع 1396/02/17
تغییر ماده 19
تغییر مواد 17 و 19 اساسنامه براساس مجمع 1397/03/06