دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك اقتصاد نوين 30,000 %75.00
2 شركت تامين سرمايه نوين 10,000 %25.00