مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/16- افزایش سقف صندوق 1399/07/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/16- حدنصاب سرمایه گذاری 1399/07/16
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/07/16 1399/07/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/19- تغییر متولی 1399/07/01
صورتجلسه مجمع تغییر متولی صندوق 1399/05/19 1399/06/31
صورتحاضرین مجمع مورخ 1399/05/19 1399/05/25
صورتجلسه مورخ 1399/02/14 تصویب سال مالی 1399/04/09
صورتجلسه مورخ 1399/02/14 در خصوص تغییرات هزینه های صندوق 1399/04/01
صورتحاضرین مجمع مورخ 1399/02/14 1399/02/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/29 1398/03/11
صورتحاضرین مجمع صندوق آتیه نوین مورخ 1398/02/29 1398/02/29
صورتجلسه مجمع 1397/11/27 تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفو 1397/12/08
صورتجلسه مجمع 1397/11/27 سالانه 1397/12/08
صورتحاضرین مجمع صندوق آتیه نوین مورخ 1397/11/27 1397/11/27
صورتجلسه مجمع 1397/08/12 تمدید فعالیت صندوق 1397/08/22
صورتجلسه مجمع 1397/05/03 در خصوص تمدید فعالیت و تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال 1397/05/14
صورتجلسه مجمع 1397/03/06 تغییر ماده 17 و 19 در خصوص تأیید قیمت صدور و ابطال 1397/05/13
صورتجلسه مجمع 1397/03/06 تغییر بنده 4-2 ماده 4 امیدنامه 1397/05/13
صورتجلسه مجمع 139/12/07 تغییر اساسنامه و امیدنامه و حذف ضامن نقدشوندگی 1397/05/13
صورتجلسه مجمع 1396/12/07 مجمع سالانه - تغییر حسابرس صندوق 1397/01/15
صورتجلسه مجمع 1396/10/27 در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1396/11/03
صورتجلسه مجمع 1396/07/01 تغییر سود، تغییر روز کاری و کارمزد ضامن نقدشوندگی 1396/07/30
صورتجلسه مجمع 1396/05/16 در خصوص تغییر کارمزد مدیر و هزینه نرم‌افزار 1396/06/25
صورتجلسه مجمع 1396/05/03 در خصوص نحوه پرداخت وجه ابطال با توجه به تغییر مدل صندوق 1396/06/07
صورتجلسه مجمع 1396/05/16 در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1396/06/07
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق 1396/04/26
مجمع تغییر ساختار 1396/02/17 1396/03/02
مجمع سالانه 1395/12/02 1396/01/26
صورت جلسه ی مجمع 07/09/1395 امیدنامه 1395/10/15
مجمع 1395/07/06 1395/07/11
صورتجلسه مجمع1395/01/28 امیدنامه 1395/02/12
صورتجلسه مجمع1395/01/28 اساسنامه 1395/02/12
صورتجلسه مجمع28/11/1394 اساسنامه 1394/12/24
صورتجلسه مجمع28/11/1394 امیدنامه 1394/12/10
صورتجلسه مجمع 14/05/1394 اساسنامه 1394/08/05
صورتجلسه مجمع 14/05/1394 امیدنامه 1394/08/05
صورتجلسه مجمع 27/12/1393 1394/03/12
صورتجلسه مجمع 17/12/1392 با تاييد سازمان 1393/06/24
صورتجلسه مجمع با تاييد سازمان 1393/01/27
صورتجلسه مجمع با تاييد سازمان 1393/01/27
صورتجلسه مجمع با تاييد سازمان 1393/01/27
صورتجلسه مجمع سالانه منتهي به 30/09/1392 مورخ 17/12/1392 1392/12/24
صورتجلسه مجمع مورخ 26/03/1392با تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار 1392/09/03
مجمع- بند سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1392/06/26
صورتجلسه مجمع 1392/01/18
صورتجلسه مجمع 1391/09/20
صورتجلسه مجمع 1391/09/11
گزارش عملکرد دوره مالی 99 روزه منتهی به 3 تیر 1391 1391/08/28
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 26/03/1391 1391/05/11
مجمع سالیانه 1391/05/07
مجمع سالانه 1391/04/31
صورتجلسه مجمع 1390/12/15
صورتجلسه مجمع 1390/11/24
گزارش عملكرد سالانه صندوق سرمايه‌گذاري آتيه‌نوين 1390/06/26
گزارش عملكرد سالانه صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين 1390/06/05
مجمع عادي 1390/03/24
مجمع ساليانه 1390/03/23
مجمع سالانه 1390/03/23
مجمع فوق العاده 1390/01/20
مجمع 1389/12/18
مجمع فوق العاده 1389/08/08
مجمع 1389/05/27
مجمع موسسين 1388/11/06