صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/09
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30 - حسابرسی شده 1399/11/21
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 (اصلاحیه) 1399/11/19
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/07
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/30
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/30
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/23
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/23
صورت وضعیت پورتفوی - 1399/06/31 (اصلاحیه) 1399/07/12
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
صورتهاي مالي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 1399/03/31 - حسابرسی شده 1399/05/14
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 ام خرداد ماه 1399 1399/04/24
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 ام خرداد ماه 1399 1399/04/23
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 1399/04/23
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
اصلاح صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی 1398/12/29 1399/02/28
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/08
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/31
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/31
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق آتیه نوین 1398/11/30 1398/12/10
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/09/30 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1398/11/16
صورت وضعیت پورتفوی صندوق آتیه نوین منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/09/30 1398/11/02
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1398/09/30 با تأیید متولی 1398/11/02
صورت وضعیت پورتفوی صندوق آتیه نوین منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
صورت وضعیت پورتفوی صندوق آتیه نوین منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (مهر 1398) 1398/08/08
صورت‌های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/23
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/23
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 1398/07/08
صورت وضعیت پورتفوی صندوق آتیه نوین منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خردادماه 1398 1398/05/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آتیه نوین منتهی به 1398/04/31 1398/05/08
صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/24
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آتیه نوین منتهی به 1398/03/31 1398/04/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین 1398/02/31 1398/03/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
صورت‌های مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 1397/12/29 با تأیید متولی 1398/02/07
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین 1397/12/29 1398/01/20
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1397/09/30 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1397/11/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/22
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1397/09/30 با تأیید متولی 1397/10/22
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/09/30 1397/10/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 1397/06/31 با تأیید متولی 1397/07/23
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/06/31 1397/07/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/31 با تایید متولی و گزارش حسابرس 1397/05/22
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/25
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/31 با تایید متولی 1397/04/25
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1396/12/29 با تایید متولی 1397/02/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/01
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1396/12/29 1397/01/29
صورت‌های مالی اصلاحی سالانه منتهی به 1396/09/30 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1396/12/27
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1396/09/30 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1396/11/11
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1396/10/30 1396/11/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/25
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1396/09/30 با تأیید متولی 1396/10/24
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق آتیه نوین منتهی به 1396/09/30 1396/10/11
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/06/31 با تایید متولی 1396/07/26
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/26
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1396/03/31 با گزارش حسابرس (اصلاحی) 1396/05/18
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1396/03/31 با گزارش حسابرس 1396/05/15
صورت مالی دوره شش ماهه صندوق آتیه نوین با تأیید متولی 1396/04/31
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/27
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق 1396/04/26
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1395/12/30 با تایید متولی 1396/02/02
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/02
صورت‌های مالی صندوق آتیه نوین منتهی به تاریخ 1395/09/30 همراه با اظهار نظر حسابرس 1395/11/12
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30/09/1395 1395/10/26
صورت مالی سال مالی منتهی به 30 آذر 95 1395/10/14
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به با تایید متولی1395/06/31 1395/07/27
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به با تایید متولی1395/06/31 1395/07/27
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395/03/31 (با گزارش حسابرس) 1395/04/22
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/22
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/13
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1394/12/29 1395/01/25
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/12/29 1395/01/25
صورت مالی سالانه منتهي به30/09/1394 (با گزارش حسابرس) 1394/11/25
صورت مالی سالانه منتهي به30/09/1394 (با گزارش حسابرس) 1394/11/12
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30/09/1394 (اصلاحیه) 1394/11/11
صورت مالی سالانه منتهي به30/09/1394 (با تایید متولی) 1394/10/16
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30/09/1394 1394/10/16
صورت مالی برای دوره مالي نه ماهه منتهي به31/06/1394 (با تایید متولی) 1394/07/13
گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به31/06/1394 1394/07/12
صورت مالی شش ماهه منتهي به 31/03/94 با گزارش حسابرس 1394/05/12
گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 31/03/94 (اصلاح) 1394/05/05
صورت مالی شش ماهه منتهي به 31/03/94 1394/04/16
گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 31/03/94 1394/04/10
گزارش عملکرد سه ماهه منتهي به 29/12/93 1394/03/31
گزارش عملکرد سه ماهه منتهي به 29/12/93 1394/02/08
صورت مالي سه ماهه منتهي به 29/12/93 1394/02/08
صورت مالي سالانه منتهي به 30/09/1393 با گزارش حسابرس 1393/12/05
صورت مالي سالانه منتهي به 30/09/1393 با امضاي مدير 1393/10/29
گزارش عملکرد سالانه 30/09/1393 1393/10/29
صورت مالي نه ماهه منتهي به 31/06/1393 با امضاي مدير 1393/07/22
صورت مالي نه ماهه منتهي به 31/06/1393 1393/07/20
گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به31/06/1393 1393/07/20
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31/03/1393 با گزارش حسابرس 1393/05/11
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31/03/1393 1393/04/10
گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به 31/03/1393 1393/04/10
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29/12/1392 1393/02/01
صورت مالي سه ماهه منتهي به 30/12/92 1393/01/27
صورت مالی برای دوره مالی سالانه منتهی30/09/1392 باگزارش حسابرس 1392/11/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30/09/1392 1392/10/22
صورت مالی برای دوره مالی سالانه منتهی به 30/09/92 1392/10/18
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/06/1392 1392/08/05
صورت مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31/06/92 1392/08/05
صورت مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 31/03/92 با اظهار نظر حسابرس 1392/06/03
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/1392 1392/05/15
صورت مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 31/03/92 1392/05/13
صورت مالي سه ماهه منتهي به 30/12/91 1392/02/17
صورت مالي پنج ماه و بيست و هفت روزه منتهي به 30/09/1391 با گزارش حسابرس 1391/12/05
گزارش عملكردبراي دوره مالي پنج ماه و بيست و هفت روزمنتهي به 30/09/1391 1391/10/27
صورت مالي براي دوره مالي پنج ماه و بيست و هفت روز منتهي به 30/09/1391 1391/10/26
گزارش عملکرد میان دوره ای منتهی به 31/06/1391 1391/08/22
صورت مالی میان دوره ای منتهی به 31/06/1391 1391/08/22
صورت مالی میان دوره ای منتهی به 03/04/1391 به همراه گزارش متولي و حسابرس 1391/07/17
صورت مالی میان دوره ای منتهی به 03/04/1391 1391/06/15
گزارش عملکرد میان دوره ای منتهی به 03/04/1391 1391/06/15
صورت مالی سه ماهه همراه با یافته های عینی متولی 1391/05/25
صورت مالي سه ماهه 1391/05/25
صورت مالي سالانه با امضاي متولي 1391/02/30
گزارش عملکرد سلانه 1391/02/03
صورت مالي سالانه 1391/01/26
صورت مالي نه ماهه 1390/09/26
گزارش عملکرد نه ماهه 1390/09/26
گزارش عملکرد شش ماهه 1390/06/26
صورت های مالی شش ماهه 1390/06/26
صورتهاي مالي سه ماهه 1390/03/26
صورت مالي سالانه 1389/12/26
صورت مالی نه ماهه 1389/09/26
صورت مالی شش ماهه 1389/06/26
صورت مالی سه ماهه 1389/03/26